Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

15/04/2016

Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen [...]


1/01/2016

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk [...]


1/01/2016

nieuwe tarifering voor externe diensten [...]


7/10/2013

KB betreffende betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen [...]


15/07/2013

Nieuwe KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen [...]


... PLUS DE NEWS

Programma brandopleidingen

Meer info : mevr. Fabienne VANDERCRUYS – TEL 02/3769474 – e-mail : info@cresept.be

DOEL :

CRESEPT stelt verschillende opleidingsprogramma’s en formules voor wat betreft brandpreventie en brandbestrijding  (preventief en interventie).  Deze opleidingen hebben als doel de nodige technieken bij te brengen teneinde doeltreffend preventief een brand te vermijden en een beginnende brand te blussen, maar ook een vlugge evacuatie te kunnen garanderen van de werkplaats.

DOELGROEP :

Deze opleidingen zijn bedoeld voor personen die zullen deel uitmaken of reeds deel uitmaken van een preventie- en branddienst. Een dienst die uit een genoeg aantal opgeleide personen bestaat die brandbestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken, zoals opgelegd aan de betrokken werkgevers in art. 52.10 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.

PROGRAMMA :

Het programma van CRESEPT bestaat uit diverse opleidingen en ook bijscholingen voor :
 • BRANDBESTRIJDING :
 • Basisoefeningen blussen
  Deze opleiding voldoet aan de opgelegde verplichtingen aan alle werkgevers wat betreft opleiding van de werknemers (Codex over het Wlezijn op het werk, hoofdstuk III, art. 17) et heeft tot doel de werknemers de eerste beginsels bij te brengen betreffende het juiste gebruik van eerste interventiemiddelen aanwezig in het bedrijf.
1. Fire Truck : mobiele unit (vrachtwagen) op uw bedrijfsterreinen
2. Fire Trainer – halve dag initiatie op uw bedrijfsterreinen (buiten)
3. Halve dag initiatie binnen
4. Halve dag initiatie voor een groep van maximum 20 personen
5. Gemengd programma – brand en evacuatie
 • eerste interventie ploegleden
  Deze opleiding richt zich op eerste interventieploegleden van private en publieke inrichtingen en heeft tot doel het eerste interventieploeglid bewust te laten worden over de belangrijkheid van brandpreventie in het algemeen, en snel en doeltreffend te handelen in geval van brand.
  • basiopleiding
   • initiatieopleiding van 1 dag
   • initiatieopleiding voor de onderwijssector
   • initiatieopleiding voor de industriële sector
   • initiatieopleiding voor de ziekenhuissector
   • initiatieopleiding voor de hotelsector
  • bijscholing
1e bijscholing voor alle sectoren, behalve hotelsector en industriële sector
2e bijscholing voor alle sectoren, behalve hotelsector en industriële sector
3e bijscholing voor alle sectoren, behalve hotelsector en industriële sector
 • Industriële sector
 • hotelsector

 • Tweede interventie ploegleden
  Deze opleiding richt zich op tweede interventie ploegleden in industriële bedrijven.  Ze richt zich eveneens op iedereen die wenst deel uit te maken van een tweede interventieploeg die gebruik maken van de tweede interventiemiddelen
  • basisopleiding
  • bijscholing

 • Eerste interventie ploegleider
  Deze opleiding  richt zich op personen die een interventieploeg moeten leiden, organiseren en sturen in geval van een schadegeval.  Ze speelt een rol in de brandpreventie in administratieve gebouwen, ziekenhuizen of hotels met bewoners.
  • basisopleiding
  • bijscholing

 • Tweede interventie ploegleider
  Deze opleiding richt zich op personen die een  interventieploeg moeten leiden, organiseren en sturen in geval van een schadegeval in industriële installaties (complexe risico’s) en eveneens op personen die dagelijks een rol spelen in de brandpreventie binnen het bedrijf.
  • basisopleiding
  • bijscholing

 • Basisopleiding omtrent het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (ARI)
  Deze opleiding richt zich op personen die in geval van interventie bij brand, een redding of om het even welke andere operatie, verplicht zijn ademhalingsbeschermingsmiddelen te dragen
  • basisopleiding
  • bijscholing

 • EVACUATIE
  • Evacuatiesteward (basisopleiding en bijscholing)
   Deze opleiding richt zich op personen die deel uitmaken of deel wensen uit te maken van een evacuatieploeg
   • basisopleiding
   • bijscholing

 • OPLEIDINGEN OP MAAT
  De standaardopleidingen voldoen soms niet aan welbepaalde situaties op zowel risico of organisatorisch vlak.
  • Een nood aan bijkomende vaardigheden of een training op welbepaalde risico’s kan nodig zijn. Om beter aan deze noden te voldoen werden opleidingen op maat ontwikkeld in samenwerking met onze lesgevers.
   • Opleiding op maat

 • PREVENTIE EN BEHEER VAN BRANDRISICO’S IN HET BEDRIJF
  deze opleiding beantwoordt aan de doelstellingen van het dynamisch risicobeheersysteem gericht op het welzijn op het werk die aan de werkgevers vraagt hun werknemers te informeren en te sensibiliseren, een dienst op te richten die instaat voor preventie en bestrijding van brand bestaande uit een genoeg aantal personen die brandbestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken, zoals opgelegd in art. 52.9 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.  De opleiding heeft als bedoeling zowel de leden van de hiërarchische lijn als de werknemers te sensibiliseren inzake de genomen preventieve maatregelen inzake brand (op vlak van materiaal en organisatie) en hen te informeren wat betreft de organisatie, de bestrijding en de voorbereiding tot evacuatie in geval van een beginnende brand binnen een bedrijf.  Preventie en beheer van brandrisico’s in het bedrijf.

 • INTERN NOODPLAN(*)
  CRESEPT stelt preventieadviseurs niveau 1 en 2 ter beschikking die u begeleiden en/of helpen uw intern noodplan te realiseren inzake brand :
  • Opstellen van aangepaste procedures binnen uw bedrijf
  • Keuze en plaatsing van pictogrammen
  • Het opstellen van de plannen
  • Begeleiden van evacuatieoefeningen
  • Enz…
(*) KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Art. 22 & 23)
 • Intern noodplan brand & evacuatie
 

 • Periodiciteit : deze opleidingen worden het hele jaar door georganiseerd

 • Taal : deze opleidingen worden in het Nederlands of Frans gegeven (Engels en Duits op aanvraag)

 • Locatie : de opleidingen worden georganiseerd en gegeven in samenwerking met onze partners, A-First (te Louvain-La-Neuve) en CEPS (te Seraing en Marchienne-au-Pont (Charleroi) of op de terreinen van uw bedrijf