Oups...

Votre navigateur semble être obsolète et n'est pas supporté par CRESEPT.

Pour profiter au mieux de nos fonctionnalités, veuillez vous connecter avec un navigateur plus récent.

ETIC’S Partners netwerk

icone facebook​​​​​​​ icone linkedin

 

 

Espace membre

icon phone +32 2 376 94 74

 

Taalkeuze

 

Réseaux sociaux

FacebookInstagramlinkedin

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Tenzij anders vermeld zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op al onze transacties met klanten. Er kan enkel van deze algemene voorwaarden worden afgeweken mits schriftelijke bepaling waarin expliciet wordt verwezen naar de wijziging van één of meerdere clausules van onderhavige algemene voorwaarden, terwijl de andere clausules van toepassing blijven.
 

1. Aanbiedingen en aanvaarding

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke bepaling, zijn onze aanbiedingen of offertes steeds vrijblijvend en kunnen ze op elk ogenblik worden herzien tot de schriftelijke bekrachtiging van de bestelling. Deze bekrachtiging gebeurt door het akkoord van de klant met alle voorwaarden van onze aanbieding. Eens onze aanbiedingen werden aanvaard, hebben ze voorrang op alle andere documenten en is de inhoud ervan niet meer betwistbaar.

Bij het ontbreken van een aanbieding of offerte is onze firma verbonden door de schriftelijke aanvaarding van de bestelling of door de levering of de uitvoering van de prestaties.

Onze afgevaardigden, agenten of vertegenwoordigers zijn niet onze lasthebbers. De beloften en aanvaardingen waartoe ze zouden gekomen zijn of die ze zouden hebben gedaan, binden ons slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke bekrachtiging van onzentwege, in afwijking van de bepalingen van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Met de ondertekening van een bestelbon of bevestiging verklaart de ondertekenaar behoorlijk gemachtigd te zijn door de firma en verbindt hij zich definitief.
 

2. Annulering van een inschrijving

Annuleringen moeten steeds schriftelijk worden meegedeeld (per post, fax of e-mail).

• Begonnen opleiding: Bij terugtrekking tijdens de opleiding of op de geplande opleiding ’s dag, wordt het totale bedrag van de inschrijvingskosten gefactureerd.

• Vóór de aanvang van de opleiding: Bij annulering vóór de aanvang van de opleiding, wordt een bijdrage gevraagd om aangegane onkosten en eventuele boetes te dekken. Deze bijdrage bedraagt 10% van de prijs van de opleiding bij annulering voorafgaand aan de 5e dag vóór de opleiding. Het volledige inschrijvingsbedrag is verschuldigd indien de opleiding wordt geannuleerd tijdens de 5 werkdagen die aan de opleiding voorafgaan.

Een ingeschreven persoon kan zich altijd laten vervangen door iemand anders van dezelfde organisatie.

Er wordt geen enkele terugbetaling van het inschrijvingsbedrag (cursusgeld) aanvaard bij een al dan niet geoorloofde afwezigheid op een opleiding of studiedag. 

Wij behouden ons het recht voor een opleiding te annuleren bij een onvoldoende aantal inschrijvingen of omwille van een andere reden zoals de onverwachte beschikbaarheid van de lesgever of opleider. In die gevallen is Vidyas geen schadevergoeding verschuldigd. In voorkomend geval brengen wij de ingeschreven personen hiervan op de hoogte en komen wij met hen een latere datum overeen of de volledige terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. 

De inschrijvingen op onze opleidingen en studiedagen worden geregistreerd al naargelang ze worden ontvangen. 

De inschrijvingen die binnenkomen nadat het maximum aantal deelnemers voor een opleiding of studiedag werd bereikt, komen op een wachtlijst terecht. Zij kunnen, mits akkoord van de deelnemer, worden verschoven naar een volgende sessie.
 

3. Prijs

De tarieven van de opleidingen zijn vaste en definitieve bedragen.

Zij omvatten noch de vervoerkosten, noch de verblijfskosten van de deelnemers. In speciale gevallen, aangegeven in onze aanbiedingen of reclamebladen, zijn de maaltijden inbegrepen.

De tarieven worden vastgesteld op basis van de geldende economische omstandigheden op 1 januari van het lopende jaar. Zij kunnen worden aangepast in functie van de prijsindex- schommelingen van goederen en de loonindexering.

De vermelde prijzen zijn steeds netto en exclusief BTW.

 

4. Factuur

Onze facturen worden uitgegeven op het moment van de registratie van de inschrijving en zijn contant betaalbaar.
 

5. Goedkeuring

Als er geen schriftelijke klacht volgt binnen de 7 dagen na de levering of uitvoering van de prestatie, wordt deze geacht aanvaard te zijn door de klant en te beantwoorden aan de technische en administratieve specificaties van de bestelling.
 

6. Betalingsvoorwaarden

Behoudens andersluidende bepaling in onze aanbiedingen of geschreven documenten zijn onze facturen contant betaalbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag worden er zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege vanaf de vervaldag nalatigheidinteresten aangerekend van 12% per jaar en is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% met een minimum van 125 euro.

Bij het gebruik van opleidingscheques voor de betaling van een opleiding, wordt de gebruikscode onmiddellijk na het einde van de opleiding bezorgd aan CRESEPT volgens de van kracht zijnde modaliteiten zoals afgekondigd door het organisme dat de cheques uitgeeft.

Indien de gebruikscode niet wordt overhandigd, mag CRESEPT de opleiding of studiedag onmiddellijk factureren en deze factuur moet door de klant worden betaald conform onderhavige betalingsvoorwaarden.
 

7. Aansprakelijkheid

Het CRESEPT zal in geen geval aansprakelijk zijn:

• voor eisen die haar worden opgelegd uit hoofde van de Staat, Provincies en Gemeenten.

• voor eender welke stakingsdaad of andere gevallen van overmacht.

 

8. Intellectuele eigendom

Behoudens andersluidende clausule blijft het CRESEPT houder van de patrimoniale rechten van de opzet van de opleiding (documenten, materiële verwezenlijkingen, ondersteunend materiaal, enz.). 

Het kopiëren of verspreiden van producten voortgekomen uit de opzet van de opleiding is enkel toegelaten mits schriftelijke toestemming van het CRESEPT.
 

9. Vertrouwelijkheid

Zowel de klant als het CRESEPT verbinden zich ertoe om geen vertrouwelijke informatie prijs te geven aan derden, met inbegrip van, maar niet uitsluitend beperkt tot toegangscodes en wachtwoorden, financiële informatie, factuurgegevens en informatie over hardware, software en dienstverlening.
 

10.  Bescherming van persoonlijke gegevens

Het volledige beleid betreffende de verwerking van persoonsgegevens van onze associatie is beschikbaar op volgend adres: http://www.cresept.be/Privacy.aspx. Beknopt kan het als volgt worden samengevat:

OPLEIDINGEN EN OPVOLGING VAN CURRICULUM – De gegevens worden natuurlijk verwerkt met het oog op de uitvoering van de door u aan ons toevertrouwde contractuele opdracht van opleiding en om daarover met u te communiceren, en om de opvolging van uw curriculum waar te nemen. Het kan daarbij gaan om uw naam, voornamen, afbeelding, beroep, woonplaats of verblijfplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, CV, administratieve documenten, testen, aanwezigheidslijsten, examens of ingeleverde werken, behaalde resultaten enz. Indien u overgaat tot de inschrijving voor onze opleidingen, niet voor uzelf maar voor een personeelslid van u, maakt u zich ertoe sterk hem of haar kennis te doen nemen van ons volledig beleid. Ontvangers van de gegevens – De resultaten van de opleiding en het curriculum kunnen meegedeeld worden aan de huidige of toekomstige werkgever of op vraag van de gerechtelijke autoriteiten. 

BEHEER VAN ONZE CONTRACTUELE RELATIE – Financiële en contactgegevens worden eveneens gebruikt om over te gaan tot de facturatie van onze prestaties en de invordering ervan. Zij worden doorgegeven aan de fiscale en sociale administraties en aan onze boekhouder. Zij zouden overgemaakt kunnen worden aan onze advocaat of aan een gerechtsdeurwaarder in geval van gerechtelijke invordering. 

PROMOTIE VAN ONZE DIENSTEN – Ons rechtmatig belang om onze diensten te promoten rechtvaardigt dat wij, op papieren drager en via elektronische weg, informatie- of promotieverrichtingen doorvoeren van diensten van onze associatie en van andere associaties van het netwerk. Die gegevens (naam, voornaam, bedrijf, IP & e-mailadres) worden gezamenlijk door de associaties van ons netwerk verwerkt. Ze zullen in geen enkel geval worden meegedeeld aan derden buiten ons netwerk. 

De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens (vzw CRESEPT, KBO 0416 032 307, rue de la Providence 114 à 6030 Marchienne-au-Pont, data-protection@cresept.be) blijft te uwer beschikking voor elke vraag en voor de uitoefening van uw recht op toegang, rechtzetting, verwijdering, verzet, portabiliteit, middels verantwoording van uw identiteit.

 

11. Bevoegdheidsbeding

Alle geschillen of betwistingen met betrekking tot de onderhavige voorwaarden of de uitvoering ervan, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de gewone rechtbanken te Brussel.